You are currently viewing Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej premávke ustanovuje spôsob prepravy nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len Dohoda ADR). V znení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej premávke vyplývajú podľa § 35 účastníkom prepravy nebezpečných vecí určité povinnosti.

Podľa § 34 ods. 5 každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie a prepravy, bezpečnostné opatrenia určené na manipuláciu s nimi a na ich prepravu, dodržiavať pokyny bezpečnostných poradcov, a ak došlo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom nebezpečných vecí, minimalizovať rozsah škôd na zdraví ľudí a zvierat, na majetku a na životnom prostredí.

Účastníci prepravy nebezpečných vecí

Hlavný účastníci:

 • Odosielateľ *
 • Dopravca *
 • Príjemca *

* V prípade nebezpečného odpadu sú títo účastníci uvedení v sprievodnom liste nebezpečného odpadu.

Odosielateľ je podľa § 35 ods. 1 zákona povinný:

 1. presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená,
 2. poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované prepravné a sprievodné doklady,
 3. používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, viacčlánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú označené predpísaným spôsobom,
 4. dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 5. zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako plné cisterny.

Dopravca je podľa § 35 ods. 4 zákona povinný:

 1. preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,
 2. overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným veciam, či sa v dopravných jednotkách nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov používa elektronické spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, či sú údaje k dispozícii počas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný papierovej dokumentácii,
 3. vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja typovo schváleného vozidla,
 4. presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacčlánkových kontajnerov na plyn,
 5. overiť, či vozidlo nie je preťažené,
 6. overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
 7. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody.

Príjemca je podľa § 35 ods. 3 zákona povinný:

 1. zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
 2. obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými požiadavkami podľa dohody ADR,
 3. zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.

Ostatní účastníci sú účastníci, ktorí sa podieľajú na balení, nakládke, plnení a čistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke. Sú povinní plniť povinnosti a dodržiavať opatrenia podľa dohody ADR a manipuláciou s nebezpečnými vecami poveriť len zamestnancov zaškolených bezpečnostným poradcom.

Bezpečnostný poradca

Podľa § 36 zákona odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.

Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu výročnú správu za uplynulý kalendárny rok.

Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí.