Ochrana ovzdušia v rámci životného prostredia je zakotvená v Ústave SR, nakoľko znečistené ovzdušie poškodzuje zdravie ľudí aj samotné životné prostredie. Základ jeho právnej úpravy tvorí zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a jeho vykonávacie predpisy. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia prostredníctvom kontroly emisií znečisťujúcich látok do atmosféry, zlepšiť kvalitu palív a integráciu požiadaviek ochrany životného prostredia do iných sektorov.

Týka sa aj Vás zákon o ochrane ovzdušia?
Potrebujete znížiť emisie?
Máte zmätok pri výpočte poplatkov a obávate sa prípadnej pokuty?

SMELO NÁS KONTAKTUJTE!

V OBLASTI OVZDUŠIA PRE VÁS:

  • Vypracujeme analýzu reálneho stavu a následný návrh postupu riešenia zistených nedostatkov.
  • Zatriedime zdroje znečisťovania ovzdušia podľa veľkosti.
  • Vypracujeme Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pre zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
  • Vypracujeme program znižovania emisií.
  • Budeme viesť prevádzkovú evidenciu pre veľký, stredný a malý zdroj znečistenia, vrátane výpočtu poplatkov, zasielania podkladov na určenie poplatkov príslušným orgánom štátnej správy.
  • Spracujeme NEIS.
  • Vypracujeme Bilančné listy.