Pojem odpadové hospodárstvo zahŕňa súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi. Právny rámec Slovenskej republiky upravuje zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). V rámci Európskej únie je to smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Máte povinnosť nakladať s odpadmi alebo s nimi inak zaobchádzať?
Neviete ako na to v súlade so zákonom?
Nie ste si istý či to robíte správne?

SMELO NÁS KONTAKTUJTE!

V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PRE VÁS:

  • Vypracujeme návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov na základe nami vypracovanej detailnej analýza stavu odpadového hospodárstva.
  • Zabezpečíme Vašu činnosť v súlade s platnou legislatívou. Vybavíme súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, posudok hygienika, havarijný plán pre manipuláciu s nebezpečným odpadom, ILNO a ostatné dokumenty vyžadované platnou legislatívou.
  • Vykonáme kontrolu zabezpečenia a dodržiavanie navrhnutých opatrení
  • Budeme viesť priebežnú evidenciu o odpadoch.
  • Vypracujeme a zašleme sprievodné listy nebezpečných odpadov.
  • Vypracujeme a zašleme Hlásenia o nakladaní s odpadom.
  • Vypracujeme prevádzkové poriadky a interné riadiace akty.
  • Zúčastníme sa pri kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.