You are currently viewing Informácia k nakladaniu s komunálnymi odpadmi

Informácia k nakladaniu s komunálnymi odpadmi

 • Post category:Legislatíva

Definícia komunálneho odpadu v zmysle § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Komunálny odpad je

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
 2. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zmesový odpad

je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria:

 • oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (papier, plast, sklo, textil, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad),
 • nadrozmerný odpad (dosky, tyče, nábytok),
 • drobný stavebný odpad, zemina, kamenivo,
 • výbušný a horľavý odpad.

Odpad z iných zdrojov

Jedná sa o odpad z od fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb, ktorý je svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
Za komunálny odpad z iných zdrojov sa považuje odpad napríklad z maloobchodného predaja, administratívy – kancelárskych priestorov, ubytovania, vzdelávacích služieb, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností.
Nejedná sa o odpad vznikajúci pri výrobnej činnosti.

Nakladanie s komunálnym odpadom, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba

a) za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zodpovedá obec, pričom pôvodný pôvodca (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) musí mať uzatvorenú zmluvu na odvoz zmesového komunálneho odpadu s obcou, alebo so spoločnosťou, ktorá pre obec zabezpečuje nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, t. j. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Evidenciu o vzniku odpadu vedie obec, ktorá takisto plní aj ohlasovaciu povinnosť.

b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o::

 1. oddelene vyzbieraný (vytriedený) odpad z iných zdrojov, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (napr. odpad kat. č. 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, (napr. odpad z ovocia , zeleniny, staré pečivo …), 20 03 07 – objemný odpad (napr. starý kancelársky nábytok))Pozn: rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na vyhradené výrobky (obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie, akumulátory, vozidlá, pneumatiky)
 1. elektroodpad a použité batérie a akumulátory
  Patria sem napr. odpady:
  20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (NO)
  20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (NO, napr. chladničky, klimatizačné a chladiace zariadenia)
  20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (NO)
  20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (OO)
  20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (NO)
  20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (OO)
 1. oddelene vyzbieraný odpad z obalov (obaly z papiera, plastu, dreva, kovu, kompozitu, skla, textilu) a neobalových výrobkov z iných zdrojov (papier, plast, sklo)
  Patria sem napr. odpady:
  20 01 01- papier a lepenka (obaly z papiera a lepenky, kancelársky papier, skartovaný papier)
  20 01 02 – sklo
  20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
  20 01 04 – obaly z kovu
  20 01 11 – textílie
  20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky
  20 01 38 – drevo iné ako v 20 01 37
  20 01 39 – plasty

V tomto prípade fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba musí mať uzatvorenú vlastnú zmluvu na odvoz a ďalšie nakladanie s predmetným odpadom so subjektom oprávneným na túto činnosť (oprávnenie na základe súhlasu, autorizácie alebo registrácia). Nie s obcou!

Náklady na zbernú nádobu znáša pôvodca odpadu (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba).

Za vedenie evidencie a plnenie ohlasovacej povinnosti zodpovedá pôvodca odpadu (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba).

Nádoby na zhromažďovanie jednotlivých druhov komunálneho odpadu musia byť označené príslušným katalógovým číslom odpadu a názvom odpadu.

Prevádzkovateľ kuchyne
V prípade, že fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je prevádzkovateľom kuchyne, tak je pôvodcom odpadu kat. č. 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a zodpovedá za nakladanie s ním.

Vypracoval: Ing. Robert Varinský, Ekoservis RM, s.r.o.