Spadá pod zákon o odpadoch. Pojem zahŕňa výrobu obalov, uvedenie obalov alebo balených výrobkov na trh alebo do obehu, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úpravu obalov a ich opakované použitie.

Máte povinnosť nakladať s obalmi alebo s nimi inak zaobchádzať?
Ste stratený v neustále sa meniacich zákonoch?
Obávate sa prípadnej pokuty?

SMELO NÁS KONTAKTUJTE!

V OBLASTI ZÁKONA O OBALOCH PRE VÁS:

  • Vypracujeme detailnú analýzu reálneho stavu.
  • Vypracujeme detailnú analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.
  • Vypracujeme žiadosti o zápis do Registra povinných osôb a hlásenie zmien v registračných údajoch.
  • Vypracujeme návrh spôsobu zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.
  • Zavedieme evidenciu.
  • Vypracujeme hlásenia v súlade s platnou legislatívou.
  • Zúčastníme sa pri kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.