You are currently viewing Materialové zloženie obalov

Materialové zloženie obalov

V súvislosti s novou vyhláškou č. 259/2023 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2023 vás týmto informujeme o nasledovnom:

Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov vedie podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh za obdobie kalendárneho roka v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 10c.

Vyššie spomenuté údaje sa prvýkrát vedú až za štvrtý štvrťrok 2023. (t.j. tak ako doteraz podľa zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov – OZV do 10 dňa po ukončenom kvartáli).

Zmena oproti doterajšej evidencii spočíva hlavne v podrobnejšom evidovaní jednotlivých komodít, hlavne čo sa týka kompozitov a tiež aj v informácii, či daný obal je primárnym obalom alebo recyklátom.