You are currently viewing Ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

Ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

Zo zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a k nemu prislúchajúcich vyhlášok a zákona č. 190 /2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vyplývajú prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia určité povinnosti, ktoré každoročne zahŕňajú aj oznamovanie vybraných údajov.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

V prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak to obec ustanoví vydaním VZN (§ 4 ods. 5 zákona č. 190/2023 Z. z.), sa vybrané údaje za vybrané zdroje oznamujú za rok 2023 obci elektronicky cez portál slovensko.sk.

V tomto prípade je potrebné údaje oznámiť do 15. februára.

Stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

V prípade stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa vybrané údaje nahlasujú rovnako ako doteraz a to cez NEIS. Novou povinnosťou v rámci nahlasovania údajov, ktorá sa týka organických plynov a pár (v NEIS kódy znečisťujúcich látok 4.1.01 až 4.3.24), je prepočet VOC na TOC.
Termín, do kedy je potrebné údaje za stredný alebo veľký zdroj nahlásiť je v nesúlade vzhľadom na zákon č. 146/2023 Z. z. o ovzduší (termín do konca februára) a na zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (do 15. februára).

Osobitná oznamovacia povinnosť v písomnej forme (zasielanie tlačív T1 a T2 – výstup z NEIS) už nie je v platnosti.