You are currently viewing Novela zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch, týkajúca sa nakladania so stavebnými odpadmi

Novela zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch, týkajúca sa nakladania so stavebnými odpadmi

  • Post category:Legislatíva

Dňom 30.6.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch, týkajúca sa nakladania so stavebnými odpadmi.

Stavebné odpady a odpady z demolácií, pôvodca týchto odpadov a selektívna demolácia

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolácií je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Pri vykonávaní daných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
Pri realizácii stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú stavebné
odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať
(Príloha č. 1 bod 1 vykonávacieho predpisu); odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt (Príloha č. 1 bod 2 vykonávacieho predpisu); stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami (Príloha č. 1 bod 3 vykonávacieho predpisu*).

Aké povinnosti pribudli firmám?

Ak sa firma chystá vykonávať stavebné alebo demolačné práce a teda takéto odpady firme budú vznikať (je ich pôvodcom), tak okrem doterajších povinností podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., prichádzajú aj povinnosti nové, uvedené v § 77 ods. 3.

V skratke, pôvodca odpadu je povinný:

  • zabezpečiť zhodnotenie, recykláciu alebo opätovné použitie najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácie v prípade stavieb so zastavanou plochou väčšou ako 300 m2 (týka sa odpadov skupiny 17 s výnimkou NO a odpadu 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03),
  • vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vo vykonávacom predpise*,
  • stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
  • pred vznikom odpadov vedieť preukázať uzatvorenie zmluvy o nakladaní so stavebným odpadom v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise*,
  • na tlačivách z prílohy č. 2 a 3 vykonávacieho predpisu* najmenej 3 dni pred realizáciou demolačných prác písomne ohlásiť príslušnému okresnému úradu spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia stavebného odpadu a najneskôr do 90 dní od ukončenia demolačných prác písomne ohlásiť okresnému úradu vyhodnotenie selektívnej demolácie a spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia stavebných odpadov.

Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, sa musia prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

V prípade pôvodcu, ktorý má vydané povolenie na skladovanie výkopovej zeminy, bude jeho platnosť časovo obmedzená a to do vydania kolaudačného rozhodnutia – do vydania kolaudačného rozhodnutia bude musieť s týmto odpadom naložiť v súlade zo zákonom o odpadoch.

Pôvodca odpadov, ktorému bolo vydané povolenie podľa § 54, § 55, § 57 a § 88 až § 93 zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) do 30.6.2022, je povinný zosúladiť sa s novými povinnosťami do 1.1.2023.

Prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií

Po novom prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií budú povinní preukázať plnenie požiadaviek podľa § 3 vykonávacieho predpisu* na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií.
V prípade prevádzkovateľa mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií bude tento povinný preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných požiadaviek podľa § 4 vykonávacieho predpisu*.

* Vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií