Právne predpisy na úseku ochrany vôd upravujú povinnosti pri nakladaní s vodami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. (§ 17). Na výrobné účely, je povinnosťou vykonávať úpravy v technológii výroby a prijímať opatrenia na viacnásobné používanie vôd (§ 17 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.). Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom zastaviť ich vypúšťanie alebo postupne ukončiť ich emisie, vypúšťanie a úniky (§ 17 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.).

Zahŕňa Vaše podnikanie nakladanie s vodou?
Nestíhate neustále sledovať zákony a z nich vyplývajúce povinnosti?
Máte problém rozhodnúť sa v oblasti materiálovo technického zabezpečenia?

SMELO NÁS KONTAKTUJE!

V OBLASTI OCHRANY VÔD PRE VÁS:

  • Vypracujeme analýzu reálneho stavu a následný návrh postupu riešenia nedostatkov.
  • Vypracujeme Havarijné plány – Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a Plán na postup v prípade ich úniku.
  • Vypracujeme Manipulačný poriadok pre čistiace zariadenia.
  • Vypracujeme MPP vodovodu a kanalizácie.
  • Spracujeme evidenciu a bilancie vôd, zašleme potrebnú dokumentáciu na príslušné inštitúcie.
  • Zabezpečíme komplexné poradenstvo v oblasti materiálovo technického zabezpečenia, vrátane výberu vhodných havarijných prostriedkov pre prípad havarijného úniku nebezpečných látok.
  • Činnosť vodohospodára