Systém environmentálneho manažérstva slúži na podporu ochrany životného prostredia, prevenciu znečisťovania a umožní predchádzať potencionálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Ide o spôsob procesného riadenia spoločnosti s ohľadom na požiadavky príslušných noriem.

 • Získate plánovanú a systematickú činnosť pre ochranu životného prostredia.
 • Získate kvalitnejšie riadenie procesov.
 • Získate prehľadnejšiu činnosť pre predstaviteľov manažmentu, vedúcich a ostatných pracovníkov podieľajúcich sa na procesoch.
 • Získate kredit u svojich zákazníkov.
 • Získate spoločenský dopyt po vašej spoločnosti verejne prospešnou ponukou štátu.
 • Získate ľahšie výpomoc od štátu prostredníctvom programov podpory
 • Získate medzinárodne uznávanú certifikáciu, ktorú vykonávajú nezávislé spoločnosti.
 • Získate istotu, že sa vyhnete prípadným pokutám.
 • ISO 14001 – SEMsystém environmentálneho manažérstva. Norma sa zaoberá prevádzkovaním environmentálneho systému, pri ktorom sa sprehľadní aj o dodržiavanie právnych požiadaviek z hľadiska životného prostredia vo vašej organizácii. Dôležitou súčasťou SEM je aj register environmentálnych aspektov. Pri zavedení SEM minimalizujete environmentálne hrozby a predchádzate pokutám zo strany štátnych orgánov v oblasti životného prostredia.
 • EMAS – schéma EU pre environmentálne manažérstvo a audit. Ide o prémiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie Vášho environmentálneho správania. Z pohľadu dodržiavania právnych predpisov viac ako 70% environmentálnych overovateľov, vníma schému EMAS ako účinnejší nástroj oproti norme ISO 14001.
 • Pohovor – vysvetlíme Vám detailne problematiku. Diskusia umožní výber certifikátu, ktorý najlepšie zlepší Vaše vnútorné procesy, aj vnútorný chod spoločnosti. To sa určite pozitívne prejaví aj vo vzťahu k zákazníkom.
 • Prípravná fáza – zavedieme systém, spracujeme potrebnú dokumentáciu, vyškolíme zamestnancov a pod.
 • Skúšobná prevádzka systému
 • Certifikácia systému (systémov) certifikačnou spoločnosťou – certifikácia potvrdí, že Vaša organizácia splnila požiadavky, ktoré vyžaduje medzinárodná norma alebo Nariadenie európskeho parlamentu (EMAS).
 • Prevádzkovanie systému – pravidelné vykonávanie interných auditov
 • Dohľadový alebo recertifikačný audit

Rozhodli ste sa byť zodpovednou certifikovanou spoločnosťou a vyťažiť maximum zo zavedenia manažérskych systémov ?

Sme v tom s Vami. Smelo nás kontaktujte