Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Ekoservis RM, s.r.o.
Adresa: Vígľašská 3012/10
Bratislava 851 07
Zodpovedná osoba:
Tel. č. 0905 819 676
e-mail: office@ekoservisrm.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Popis spracovateľských operácií

Používanie tejto webovej stránky, používanie cookies a ochrana osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa