• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

Profil spoločnosti EKOSERVIS RM

Na trhu pôsobíme deväť rokov, počas ktorých sme si vybudovali dobré meno medzi obchodnými partnermi najmä vďaka profesionálnemu, ústretovému a komplexnému prístupu k problematike odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vody a pôdy, starostlivosti o životné prostredie, ako i k rôznym súvisiacim oblastiam. O kvalite poskytovaných služieb svedčia aj zápisy z kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia u našich klientov a udelené certifikáty manažérskych systémov kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V súčasnosti komplexne zastrešujeme a poskytujeme podporu v oblasti zavedenia odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, pôdy a vody, ako i starostlivosti o životné prostredie v slovenských aj medzinárodných firmách. Pri svojej činnosti sa sústreďujeme najmä na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, zabezpečujeme kontakt s orgánmi štátnej správy, spracovávame potrebnú dokumentáciu, vedieme evidenciu, vykonávame pravidelné audity a navrhujeme opatrenia na nápravu či zlepšovanie.

Okrem toho sa venujeme aj pomoci pri zavádzaní noriem ISO 9001, 14001, 18001 a SCC resp. udržiavaniu zavedeného systému manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia a certifikovanej bezpečnosti dodávateľov (SCC). V tejto oblasti ide predovšetkým o analýzu riadiacich a hlavných procesov, stavu dokumentácie, identifikáciu environmentálnych aspektov,  a vplyvov, riadeniu rizík , vypracovanie záväznej dokumentácie, ako i účasť pri certifikačných, dohľadových a recertifikačných auditoch.

Spoločnosť tiež ponúka klientom možnosť realizovať interné audity systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Staneme sa Vaším partnerom, odbremeníme Vás od povinností a činností súvisiacich s ním a poskytneme Vám maximálny komfort pri dodržiavaní legislatívnych požiadaviek.

Prečo si zvoliť nás

Sme odborníci.

Na poli manažérskych systémov, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, pôdy, ovzdušia a starostlivosti o životné prostredie kde pôsobíme už niekoľko rokov, čím Vám garantujeme vysokú kvalitu poskytovaného servisu.

Sme profesionálni.

Ovládame predpisy a požiadavky noriem a legislatívy a vieme ich aplikovať v praxi. Už po prvej analýze Vašich povinností Vám navrhneme najlepší a najjednoduchší spôsob aplikácie legislatívnych požiadaviek do praxe, ktorý bude čo najmenej zaťažovať Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov.

Sme flexibilní.

Prispôsobíme sa Vašim potrebám a požiadavkám a venujeme Vám toľko času a priestoru, koľko budete potrebovať priamo u Vás.

Neustále sa vzdelávame.

Odbremeníme Vašich zamestnancov od rôznych školení a seminárov zameraných na odpadové hospodárstvo, ochranu pôdy, vody ovzdušia a starostlivosť o životné prostredie. Vaši zamestnanci budú mať viac času na svoju prácu a Vy ušetríte náklady spojené s účasťou na školeniach a seminároch.

Výsledkom našej spolupráce bude odbremenenie Vašej spoločnosti od nutnosti sledovať spletitú a často neprehľadnú legislatívu v oblasti starostlivosti o životné prostredie, odpadového hospodárstva, ochrany vody, ochrany pôdy a ochrany ovzdušia, ako i v ostatných, nadväzujúcich oblastiach. Vďaka nám budete mať čas naplno sa venovať svojim obchodným či výrobným aktivitám s vedomím, že všetky povinnosti máte splnené.

odpadove hospodarstvo, ochrana ovzdusia
ochrana vod, enviromentalny manazersky system
created by | webex media