Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

Manažérske systémy

Naša spoločnosť ponúka svoje služby (poradenstvo) v zavádzaní a prevádzkovaní systémov manažérstva. Poradenstvo a zavádzanie ponúkame u nasledovných manažérskych systémoch : environment (SEM - ISO 14001), a EMAS (Schéma EU pre environmentálne manažérstvo a audit). Manažérske systémy sa v spoločnosti zavádzajú z dôvodu skvalitnenia riadenia procesov a  ich celkového prehľadu pre vedúcich pracovníkov, predstaviteľov manažmentu ale aj ostatných pracovníkov.  Ide o spôsob procesného riadenia spoločnosti s ohľadom na požiadavky príslušných noriem.

Proces zavedenia a prevádzkovania systému-ou

Proces prebieha v niekoľkých fázach, pričom postup je u všetkých  noriem rovnaký:

1.       Prípravná fáza (zavedenie systému, spracovanie dokumentácie, školenia a pod.)

2.       Skúšobná prevádzka  systému

3.       Certifikácia systému (systémov) certifikačnou spoločnosťou

4.       Prevádzkovanie systému (vykonávanie interných auditov)

5.       Dohľadový alebo recertifikačný audit

Certifikáciou systému spoločnosť potvrdí, že splnila požiadavky, ktoré sú vyžadované medzinárodnou normou resp. Nariadením európskeho parlamentu (EMAS). Zároveň je to získanie kreditu pred svojimi zákazníkmi. Certifikáciu vykonávajú nezávisle certifikačné organizácie.

Pokiaľ uvažujete o zavedení príslušného systému manažérstva vieme s Vami rozdiskutovať túto problematiku aby ste sa vedeli  rozhodnúť , ktorí certifikát Vám pomôže zlepšiť Vaše vnútorné procesy čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv aj na zlepšenie vnútorného chodu spoločnosti. Táto skutočnosť sa určite prejaví aj vo vzťahu k zákazníkovi.

ISO 14001 SEM – systém environmentálneho manažérstva.. Táto norma sa zaoberá prevádzkovaním environmentálneho systému, pri ktorom máte okrem iného prehľad aj o dodržiavaní právnych požiadaviek z hľadiska životného prostredia vo vašej organizácii. Dôležitou súčasťou SEM je register environmentálnych aspektov. Pri zavedení SEM minimalizujete  environmentálne hrozby a predchádzate pokutám zo strany štátnych orgánov v oblasti životného prostredia.

EMAS  – schéma EU pre environmentálne manažérstvo a audit  Ide o prémiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie Vášho environmentálneho správania. Z pohľadu dodržiavania právnych predpisov viac ako 70% environmentálnych overovateľov vníma schému EMAS ako účinnejší nástroj ako normu ISO 14001.


ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV ISO 14001 a schémy EMAS

Pri zavádzaní systému manažérstva environmentu a schémy EMAS Vám poskytneme nasledovnú podporu:

- úvodná analýza stavu dokumentácie, procesov a riadenia v spoločnosti
- navrhnutie efektívneho spôsobu zavedenia normy (schémy) s ohľadom na zaužívané postupy v spoločnosti
- pomoc pri vypracovaní záväznej dokumentácie, ktorú norma vyžaduje
- vykonanie interného auditu
- pomoc pri realizácii preskúmania manažmentom
- účasť pri certifikačnom audite
- pomoc pri odstraňovaní nezhôd a doporučení


UDRŽIAVANIE ZAVEDENÝCH SYSTÉMOV ISO 14001 a schémy EMAS

V prípade dohľadových, recertifikačných a interných auditov ako i pri udržiavaní už zavedeného systému Vám poskytneme nasledovnú podporu:

- preskúmanie aktuálnosti dokumentácie
- preskúmanie efektívnosti procesov a riadenia spoločnosti
- návrh zlepšovania
- preskúmanie registrov environmentálnych vplyvov a aspektov
- preskúmanie registrov rizík
- preskúmanie dodržiavania právnych a iných požiadaviek
- preskúmanie efektívnosti riadenia environmentálnych činností a významných environmentálnych aspektov
- realizácia interných auditov
- podpora pri dohľadových a recertifikačných auditov

created by | webex.digital