• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

Manažérske systémy

Naša spoločnosť ponúka svoje služby (poradenstvo) v zavádzaní a prevádzkovaní systémov manažérstva. Poradenstvo a zavádzanie ponúkame u nasledovných manažérskych systémoch : kvalita (SMK - ISO 9001:2008), environment (SEM - ISO 14001:2004), bezpečnosť (OHSAS-  ISO 18001:2008) a systém SCC (certifikovaná bezpečnosť dodávateľov). Manažérske systémy sa v spoločnosti zavádzajú z dôvodu skvalitnenia riadenia procesov a  ich celkového prehľadu pre vedúcich pracovníkov, predstaviteľov manažmentu ale aj ostatných pracovníkov.  Ide o spôsob procesného riadenia spoločnosti s ohľadom na požiadavky príslušných noriem.

Proces zavedenia a prevádzkovania systému-ou

Proces prebieha v niekoľkých fázach, pričom postup je u všetkých  noriem rovnaký:

1.       Prípravná fáza (zavedenie systému, spracovanie dokumentácie, školenia a pod.)

2.       Skúšobná prevádzka  systému

3.       Certifikácia systému (systémov) certifikačnou spoločnosťou

4.       Prevádzkovanie systému (vykonávanie interných auditov)

5.       Dohľadový alebo recertifikačný audit

Certifikáciou systému spoločnosť potvrdí, že splnila požiadavky, ktoré sú vyžadované medzinárodnou normou. Zároveň je to získanie kreditu pred svojimi zákazníkmi. Certifikáciu vykonávajú nezávisle certifikačné organizácie.

Pokiaľ uvažujete o zavedení príslušného systému manažérstva vieme s Vami rozdiskutovať túto problematiku aby ste sa vedeli  rozhodnúť , ktorí certifikát Vám pomôže zlepšiť Vaše vnútorné procesy čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv aj na zlepšení vnútorného chodu spoločnosti. Táto skutočnosť sa určite prejaví aj vo vzťahu k zákazníkovi.

ISO 9001  SMK – systém manažérstva kvality.. Ide o najrozšírenejší systém manažérstva, pri ktorom získavate ucelený prehľad o dodržiavaní kvality produktu(služby) počas celého výrobného procesu (prípadne dodávania služby): od získavania zákazky, nákupu tovaru, cez výrobu, až po samotnú expedíciu. Norma je určená pre všetky typy organizácií.  Pri zavedení tohto systému sa spoločnosť viac zameriava na zákazníka a trvale zlepšuje svoju prácu a procesy v spoločnosti.

ISO 14001 SEM – systém environmentálneho manažérstva.. Táto norma sa zaoberá prevádzkovaním environmentálneho systému, pri ktorom máte okrem iného prehľad aj o dodržiavaní právnych požiadaviek z hľadiska životného prostredia vo vašej organizácii. Dôležitou súčasťou SEM je register environmentálnych aspektov. Pri zavedení SEM minimalizujete  environmentálne hrozby a predchádzate pokutám zo strany štátnych orgánov v oblasti životného prostredia.

ISO 18001 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series )– systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to norma určujúca požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre rôzne typy organizácii a riadenie ich rizík z hľadiska BOZP. Register rizík je dôležitou súčasťou systému a vo vzťahu s právnymi požiadavkami umožňuje organizácii zlepšiť správanie v tejto oblasti, čím znižuje riziko incidentov.

SCC – systém certifikovanej bezpečnosti dodávateľov. Ide o certifikovaný systém manažérstva v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a aj životného prostredia. Bol vytvorený pre spoločnosti v petrochemickom priemysle, ktoré vystupujú ako zhotovitelia stavieb, alebo poskytovatelia služieb. Cieľom systému je neustále znižovanie počtu pracovných úrazov, znižovanie nehodovosti a nebezpečných situácii v oblasti bezpečnosti a životného prostredia.

IMS – integrovaný manažérsky systém. Je spoločný systém riadenia viacerých manažérskych systémov. Spoločným prvkom IMS býva dokumentácia.


ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SCC

Pri zavádzaní systému manažérstva kvality, manažérstva environmentu, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia a certifikovanej bezpečnosti dodávateľov (SCC) Vám poskytneme nasledovnú podporu:

- úvodná analýza stavu dokumentácie, procesov a riadenia v spoločnosti
- navrhnutie efektívneho spôsobu zavedenia normy s ohľadom na zaužívané postupy v spoločnosti
- pomoc pri vypracovaní záväznej dokumentácie, ktorú norma vyžaduje
- vykonanie interného auditu
- pomoc pri realizácii preskúmania manažmentom
- účasť pri certifikačnom audite
- pomoc pri odstraňovaní nezhôd a doporučení


UDRŽIAVANIE ZAVEDENÝCH SYSTÉMOV ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SCC

V prípade dohľadových, recertifikačných a interných auditov ako i pri udržiavaní už zavedeného systému Vám poskytneme nasledovnú podporu:

- preskúmanie aktuálnosti dokumentácie
- preskúmanie efektívnosti procesov a riadenia spoločnosti
- návrh zlepšovania
- preskúmanie registrov environmentálnych vplyvov a aspektov
- preskúmanie registrov rizík
- preskúmanie dodržiavania právnych a iných požiadaviek
- preskúmanie efektívnosti riadenia environmentálnych činností a významných environmentálnych aspektov
- realizácia interných auditov
- podpora pri dohľadových a recertifikačných auditov

created by | webex media