• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

Hygiena

Nariadenie vlády č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci upravuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou zamestnancov chemickým faktorom a požiadavky na predchádzanie týmto rizikám. Okrem iného je podľa tohto nariadenia zamestnávateľ povinný mať vypracovaný Prevádzkový poriadok.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok vyplýva všade, kde sú zamestnanci počas výkonu práce exponovaní chemickým faktorom a chemickým látkam.

V oblasti ochrany zamestnancov pri expozícii chemickým faktorom Vám poskytujeme tieto služby:

  • vypracovanie Prevádzkového poriadku pre chemické faktory a hluk
  • vstupné školenie zamestnancov o práci s chemickými faktormi
  • pravidelné školenia zamestnancov o práci s chemickými faktormi
created by | webex media