Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Činnosti

Životné prostredie definuje zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov ako všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom pre ich ďalší vývoj. Zložkami životného prostredia sú hlavne ovzdušie, voda, pôda, horniny, organizmy, ekosystémy a energia.

Ekosystém

je pritom chápaný ako funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií, a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom čase a priestore.

Ochranou životného prostredia

sa rozumejú činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečistenie či poškodenie obmedzuje a odstraňuje.

Neoddeliteľnou súčasťou ochrany životného prostredia je aj odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré vo väčšine organizácií tvoria najpodstatnejšiu časť environmentálnej agendy.

 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

created by | webex.digital