Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Činnosti

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pojem odpadové hospodárstvo zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov definuje ako činnosť zameranú na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

V odpadovom hospodárstve Vám ponúkame tieto služby:

 • analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej firme a návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov
 • zabezpečenie Vašej činnosti v súlade s platnou legislatívou (súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, posudok hygienika, havarijný plán pre manipuláciu s nebezpečným odpadom, ILNO a iné dokumenty vyžadované platnou legislatívou 
 • kontrola zabezpečenia a dodržiavania navrhnutých opatrení
 • vedenie priebežnej evidencie o odpadoch
 • vypracovanie a zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie a zasielanie Hlásení o nakladaní s odpadom
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a interných riadiacich aktov
 • účasť pri kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

created by | webex.digital