• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ciara
  • ikona
  • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

  • ikona
  • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť. Vypracujeme Program prevencie

  • ikona
  • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

  • ikona
  • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody.

O NÁS

ciara

Spoločnosť Ekoservis RM, s.r.o. ponúka svoje služby v zavádzaní a prevádzkovaní systémov manažérstva v týchto oblastiach: kvalita (SMK), environment (SEM),  a systém SCC (certifikovaná bezpečnosť dodávateľov). Manažérske systémy sa v spoločnosti zavádzajú z dôvodu skvalitnenia riadenia procesov a ich celkového prehľadu pre vedúcich pracovníkov, predstaviteľov manažmentu ale aj ostatných pracovníkov. Ide o spôsob procesného riadenia spoločnosti s ohľadom na požiadavky príslušných noriem.
Každý z uvedených systémov môže fungovať jednotlivo, . Ideálne však je, ak sa v organizácii zavedú viaceré systémy súčasne. Pre spoločnosť je to výhodnejšie nielen z hľadiska kontroly jednotlivých procesov, ale aj z dôvodu kontroly dodržiavania právnych požiadaviek. Pri zavedení viacerých systémov, ktoré majú spoločné prvky (dokumentáciu a pod.), hovoríme o integrovanom manažérskom systéme (IMS).
SMK systém manažérstva kvality. Zavádzame v zmysle normy ISO 9001:2008. Ide o najrozšírenejší systém manažérstva, pri ktorom získavate ucelený prehľad o dodržiavaní kvality produktu počas celého výrobného procesu (prípadne dodávania služby): od nákupu tovaru, cez výrobu, jej validáciu až po samotnú expedíciu. Norma je určená pre všetky typy organizácií, vrátane obchodných spoločností.
SEM systém environmentálneho manažérstva. Zavádzame v zmysle normy ISO 14001:2004. Táto norma sa zaoberá prevádzkovaním environmentálneho systému, pri ktorom máte okrem iného prehľad aj o dodržiavaní právnych požiadaviek z hľadiska životného prostredia vo vašej organizácii. Dôležitou súčasťou SEM je register environmentálnych aspektov. Pri zavedení SEM minimalizujete environmentálne hrozby a predchádzate pokutám zo strany štátnych orgánov v oblasti životného prostredia.
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zavádzame v zmysle normy ISO 18001:2008. Je to norma určujúca požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre rôzne typy organizácii a riadenie ich rizík z hľadiska BOZP. Register rizík je dôležitou súčasťou systému a vo vzťahu s právnymi požiadavkami umožňuje organizácii zlepšiť správanie v tejto oblasti, čím znižuje riziko incidentov.
IMS integrovaný manažérsky systém. Je spoločný systém riadenia viacerých manažérskych systémov.
SCC systém certifikovanej bezpečnosti dodávateľov. Ide o certifikovaný systém manažérstva v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a aj životného prostredia. Bol vytvorený pre spoločnosti v petrochemickom priemysle, ktoré vystupujú ako zhotovitelia stavieb, alebo poskytovatelia služieb. Cieľom systému je neustále znižovanie počtu pracovných úrazov, znižovanie nehodovosti a nebezpečných situácii v oblasti bezpečnosti a životného prostredia.

Sme odborníci na poli odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany pôdy, ochrany ovzdušia a starostlivosti o životné prostredie, kde pôsobíme už 9 rokov. Tým Vám garantujeme vysokú kvalitu poskytovaného servisu. Okrem toho sa venujeme aj zavádzaniu noriem ISO 9001, 14001 a 18001 resp. udržiavaniu zavedených manažérskych systémov.

VIAC

NAŠE SLUŽBY

ciara
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Pri zavádzaní manažérskych systémov v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Vám poskytneme maximálnu podporu.

VIAC
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT

Environmentálnym auditom spoločnosť získa ucelený prehľad o tom ako plní právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia.

VIAC
created by | webex.sk