Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ciara
 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

O NÁS

ciara

Spoločnosť Ekoservis RM, s.r.o. ponúka svoje služby v zavádzaní a prevádzkovaní systémov manažérstva v týchto oblastiach: environment (SEM) a schémy EMAS. Manažérske systémy sa v spoločnosti zavádzajú z dôvodu skvalitnenia riadenia procesov a ich celkového prehľadu pre vedúcich pracovníkov, predstaviteľov manažmentu ale aj ostatných pracovníkov. Ide o spôsob procesného riadenia spoločnosti s ohľadom na požiadavky príslušných noriem.
Ideálne je, ak sa v organizácii zavedú oba systémy súčasne. Pre spoločnosť je to výhodnejšie nielen z hľadiska kontroly jednotlivých procesov, ale aj z dôvodu kontroly dodržiavania právnych požiadaviek. 

SEM systém environmentálneho manažérstva. Zavádzame v zmysle normy ISO 14001. Táto norma sa zaoberá prevádzkovaním environmentálneho systému, pri ktorom máte okrem iného prehľad aj o dodržiavaní právnych požiadaviek z hľadiska životného prostredia vo vašej organizácii. Dôležitou súčasťou SEM je register environmentálnych aspektov. Pri zavedení SEM minimalizujete environmentálne hrozby a predchádzate pokutám zo strany štátnych orgánov v oblasti životného prostredia.

EMAS schéma EU pre environmentálne manažérstvo a audit. Ide o premiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie ich environmentálneho správania. Z pohľadu dodržiavania právnych predpisov viac ako 70 % environmentálnych overovateľov vníma schému EMAS ako účinnejší nástroj ako normu ISO 14001.

VIAC

NAŠE SLUŽBY

ciara
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Pri zavádzaní manažérskych systémov v zmysle noriem ISO 14001 a schémy EMAS Vám poskytneme maximálnu podporu.

VIAC
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT

Environmentálnym auditom spoločnosť získa ucelený prehľad o tom ako plní právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia.

VIAC
created by | webex.digital